Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van u als bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018.

Doeleinden
Persoonsgegevens die door u aan het Fuldauer Fonds worden doorgegeven, worden uitsluitend door het Fuldauer Fonds gebruikt om projectaanvragen effectief en efficiënt te kunnen beoordelen.

Functionaris Gegevensbescherming
R. Pigge is de Functionaris Gegevensbescherming van het Fuldauer Fonds. Hij is te bereiken via info@fuldauerfonds.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken van projectaanvragers
Het Fuldauer Fonds verwerkt de volgende persoonsgegevens als u een ondersteuning aanvraagt voor uw project in de vorm van een borgstelling, garantstelling, lening, schenking of een voorwaardelijke schenking. De volgende persoonsgegevens verwerken wij van u als aanvrager:

- Voorletters en achternaam
- Adres
- Postcode en woonplaats
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres

Overige gegevens die wij verwerken
Naast persoonsgegevens verwerken wij de volgende gegevens met betrekking tot het project waarvoor u een bijdrage aanvraagt:

- Landelijke vereniging of stichting waarbij u eventueel bent aangesloten
- Inschrijfnummer van Kamer van Koophandel
- ANBI-status
- Projectplannen
- Begrotingen
- Inhoudelijke- en financiële verantwoordingen over het project
- Beeldmateriaal en teksten over het project
- Bankrekeningnummer en te naamstelling van organisatie als projectaanvrager

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Van u als aanvrager verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fuldauerfonds.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Van u als donateur, in het bijzonder donateurs waarmee wij een overeenkomst sluiten voor een periodieke gift in geld, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u en uw eventuele partner. Een aantal daarvan behoren tot de categorie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Het Fuldauer Fonds verwerkt uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en die van uw eventuele partner omdat u deze gegevens zelf in het kader van een (periodieke) gift aan ons verstrekt. De volgende gegevens verwerken wij van u als donateur en uw eventuele partner:

• Voornamen (voluit) en achternaam
• Burgerservicenummer
• Geboortedatum
• Adres• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer en te naamstelling

Grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Het Fuldauer Fonds verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

• Het afhandelen van uw projectaanvraag
• Het (fiscaal) afhandelen van een (periodieke) gift
• Het verrichten van betalingen aan uw organisatie ten behoeve van het aangevraagde project
• Verzenden van informatie over onze activiteiten en het kunnen uitnodigen voor onze bijeenkomsten
• Wij u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw aanvraag af te kunnen handelen
• Wij u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw (periodieke) gift af te kunnen handelen

Het Fuldauer Fonds verwerkt persoonsgegevens als wij wettelijk hiertoe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn hebben voor de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Fuldauer Fonds neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een functionaris van het Fuldauer Fonds) tussen zit.

Termijn persoonsgegevens bewaren
Het Fuldauer Fonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Projectaanvragers: Hiervoor hanteren wij de wettelijke verplichte fiscale bewaartermijn van zeven jaar
- Donateurs: Hiervoor hanteren wij de minimale fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Fuldauer Fonds verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de afhandeling van uw projectaanvraag en de uitvoering van onze overeenkomst periodieke gift met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Fuldauer Fonds gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Het Fuldauer Fonds analyseert uw gedrag op onze website door middel van Google Analytics om daarmee de website en onze projectafhandelingsprocedures te verbeteren en af te stemmen op uw wensen.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beschermingsmaatregelen
Het Fuldauer Fonds heeft technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van uw persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt.

De rechten van u als aanvrager of donateur
Indien uw persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, heeft u als aanvrager/donateur.
- Recht op informatie over de bewerkingen
- Recht op inzage in uw gegevens
- Recht op correctie van uw gegevens als deze niet kloppen
- Recht op verwijdering van uw gegevens
- Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens
- Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens
- Recht op overdracht van uw gegevens
- Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming
- Recht om een klacht in te dienen bij ons

Deze rechten zijn niet onbeperkt. Wij kunnen bijvoorbeeld niet voldoen aan een verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens indien en zolang wij wettelijk verplicht zijn om die persoonsgegevens te bewaren. Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen per e-mail info@fuldauerfonds.nl.

Wij zullen uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst op uw verzoek reageren, tenzij het een complex verzoek of veelheid aan verzoeken betreft, dan reageren wij uiterlijk binnen 3 maanden. Voor verzoeken die ongegrond of buitensporig worden bevonden, brengen wij kosten in rekening.

Aanpassing privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze privacyverklaring te controleren. (Versie mei 2018)