Algemene voorwaarden

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van het Fuldauer Fonds opgenomen. De Algemene voorwaarden zijn ook via deze link te downloaden.

Algemeen

1. Het Fuldauer Fonds draagt bij aan de kwaliteit van de Hengelose samenleving door projecten te ondersteunen met geld en netwerken. Elke ondersteuning in de vorm van een donatie, garantie of lening (hierna “het aanbod”, dient schriftelijk tussen Fuldauer Fonds en de aanvragende instelling (hierna: “de instelling”) overeengekomen te worden. Het schriftelijk vastgelegde aanbod leidt tot een overeenkomst. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

2. Indien de toewijzingsbrief is ontvangen, is sprake van een bindende afspraak.

3. Het Fuldauer Fonds bepaalt eenzijdig aan welke instellingen en aan welke projecten een aanbod wordt gedaan. Een aanbod is niet overdraagbaar en derhalve uitsluitend bestemd voor de in de overeenkomst genoemde instelling.

4. Over de motivatie van het Fuldauer Fonds voor toe- of afwijzing van een project kan niet worden gecorrespondeerd.

Het aanbod

5. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens die van de instelling ontvangen zijn, waaronder tenminste een volledig ingevuld aanvraagformulier en een financieel overzicht.

6. De instelling dient alle informatie die noodzakelijk is om de aanvraag tot een aanbod te kunnen beoordelen te verstrekken aan het Fuldauer Fonds. Deze informatie is correct, volledig en niet misleidend.

7. Het aanbod is uitsluitend bestemd voor het project zoals beschreven in de overeenkomst. Het aanbod betreft een maximumbedrag tenzij anders aangegeven. Het bedrag kan worden bijgesteld indien de door de instelling verstrekte informatie, zoals bedoeld in de artikelen 5 en 10 van deze algemene voorwaarden daartoe aanleiding geeft. Het toegezegde bedrag kan eveneens worden aangepast indien de projectopzet wijzigt.

Belasting

8. Het toegezegde bedrag is inclusief de eventuele belasting die de instelling hierover verschuldigd is.

Betaling aanbod

9. Het Fuldauer Fonds gaat uitsluitend tot betaling over indien de instelling na ontvangst van de toewijzingsbrief een betalingsverzoek doet. Een betalingsverzoek bestaat uit een schriftelijke bevestiging dat het beoogde project definitief doorgaat, dat de financiering geheel rond is en dat aan alle in de overeenkomst genoemde voorwaarden is voldaan.

10. In de toewijzingsbrief wordt aangegeven onder welke voorwaarden het aanbod wordt gedaan. Het aanbod vervalt indien het betalingsverzoek niet wordt gedaan binnen een termijn van twaalf maanden na dagtekening van de toewijzingsbrief. Het Fuldauer Fonds kan hier onder voorwaarden van afwijken.

11. Voldoet de instelling niet of niet volledig aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden, dan heeft het Fuldauer Fonds het recht om het aanbod in te trekken. Eveneens kan het aanbod worden ingetrokken indien blijkt dat de instelling het aanvraagformulier bewust onjuist heeft ingevuld. Het Fuldauer Fonds kan vervolgens restitutie verlangen van de reeds betaalde termijnen.

Verantwoording financieel en inhoudelijk

12. De instelling dient een correcte (financiële) administratie bij te houden. Na afloop van het project dient een financiële verantwoording aan het Fuldauer Fonds te worden verstrekt. In deze verantwoording dient een duidelijk inzicht gegeven te worden in de baten en lasten van het financieel ondersteunde project. Daarnaast dient ook een beknopte inhoudelijke verantwoording aan het Fuldauer Fonds te worden verstrekt.

Informatieverplichting

13. Als zich enige wijziging voordoet in de door de instelling verstrekte informatie, zoals onder meer benoemd in artikel 11, dient het Fuldauer Fonds hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te worden gesteld met overlegging van alle relevante informatie.

Beëindiging en restitutie

14. Het aanbod wordt verstrekt onder voorwaarde dat de instelling het gestelde in de overeenkomst op een juiste wijze nakomt. Zonder gerechtelijke tussenkomst kan de overeenkomst met de instelling geheel of gedeeltelijk worden beëindigt, indien sprake is van de volgende situatie(s):

- één of meer van de in de overeenkomst of algemene voorwaarden genoemde afspraken worden niet, niet geheel of niet langer op de juiste wijze nagekomen;
- de afgesproken activiteiten/doelstellingen worden niet of onvoldoende gerealiseerd. Hiervan is in ieder geval sprake als: het project niet binnen één jaar na dagtekening van de toewijzingsbrief is gestart;
- de instelling haar activiteiten staakt.
- het aanbod dat is gedaan niet (volledig) nodig is of wordt gebruikt voor een ander doel dan omschreven in de overeenkomst;
- er faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van of door de instelling;
- er beslag gelegd wordt op (een deel van) de activa van de instelling;
- het Fuldauer Fonds niet in kan stemmen met de eventueel in de overeenkomst vereiste (eind)verantwoording;
- het Fuldauer Fonds niet akkoord gaat met de stukken die op grond van artikel 13 van deze voorwaarden zijn toegezonden;
- het Fuldauer Fonds na het toewijzingsbesluit informatie of wetenswaardigheden wordt verstrekt die het Fuldauer Fonds tot een ander besluit gebracht zou hebben, indien deze informatie eerder beschikbaar was geweest.

In bovenvermelde situaties kan de overeenkomst worden beëindigd of het aanbod worden aangepast. Eveneens kan (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd van betalingen die reeds hebben plaatsgevonden.

15. Als het ondersteunde project direct of indirect – meer inkomsten genereert dan in de begroting is opgenomen, of indien de instelling nog andere bijdragen heeft verkregen voor het project – onder meer blijkend uit de eindafrekening – kan het Fuldauer Fonds besluiten om deze meerinkomsten naar rato in mindering te brengen op het aanbod

16. Indien blijkt dat de baten van het project hoger zijn dan de kosten, kan het Fuldauer Fonds besluiten dat de instelling het overschot dient te restitueren tot maximaal het aanbod.

Overdracht, bezwaring en vervreemding rechten en verplichtingen

17. De instelling mag de rechten of verplichtingen die voortkomen uit deze overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van het Fuldauer Fonds aan derden overdragen, (stil) verpanden of op andere wijze bezwaren of vervreemden.Publiciteit

18. Het Fuldauer Fonds kan de naam van de instelling, een omschrijving van het project en het aanbod, vermelden en gebruiken in (publicitaire) uitingen. Daaronder vallen mede de website en het jaarverslag van het Fuldauer Fonds. Eventuele foto’s dienen door de instelling auteursrechtelijke vrij ter beschikking te worden stellen.

Overige bepalingen

19. Op elke overeenkomst tussen het Fuldauer Fonds en de instelling is Nederlands recht van toepassing.

20. Geschillen die betrekking hebben op de tussen het Fuldauer Fonds en de instelling gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden, worden beslecht door de bevoegde rechter.

21. Het Fuldauer Fonds is op geen enkele wijze betrokken bij de organisatie en/of uitvoering van het ondersteunde project en kan dienaangaande op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.